طرح شبكه آبياري سد بيدواز اسفراين

طرح شبكه آبياري سد بيدواز اسفراين

نام پروژه: طرح شبكه آبياري سد بيدواز اسفراين

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: حومه و اراضي كشاورزي شهر اسفراين، اراضي پاياب سد بيدواز

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : طراحي و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح : توزيع آب كشاورزي برای اراضی دشت اسفراین
حداكثر ظرفيت لوله: لوله جناح راست (1000 ميليمتر) با دبي 23/2 مترمكعب در ثانيه لوله جناح چپ (1200 ميليمتر) با دبي 27/1 مترمكعب در ثانيه
 منبع تأمين آب: MCM/yr 3/28 از سد بيدواز اسفراين
مساحت ناخالص شبكه: ha 3000 توسعه، ha 3400 بهبود
نوع شبكه آبياري: تحت فشار
طول كل شبكه: درجه 1و2 = m 64000  از قطر 200 تا 1200 ميليمتر
نوع شبكه آبياري: تحت فشار