وضعیت رتبه بندی

توان تخصصی شرکت مهندسی مشاور طوس آب از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر ارزیابی و گواهینامه صادر شده است.