• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

پروژه مطالعات طراحی تفضیلی احداث 269 باب مخزن آب اضطراری شهر تهران

پروژه مطالعات طراحی تفضیلی احداث 269 باب مخزن آب اضطراری شهر تهران
6 اردیبهشت 1402

کارفرما: آب و فاضلاب استان تهران
مشاور طرح: شرکت مهندسی مشاور طوس آب
موضوع قرارداد: مطالعات طراحی تفضیلی و تهیه نقشه‌های اجرایی، متره و برآورد و سایر خدمات مربوط به احداث 269 باب مخزن آب اضطراری به منظور آبرسانی اضطراری در شهر تهران
موقعیت طرح: استان تهران
هدف طرح :
بعد از زلزله‌های با بزرگای بالا، احتمال آسیب‌دیدن سیستم آبرسانی و عدم سرویس‌دهی مناسب در اثر افزایش کدورت آب شرب، بالا و قابل پیش‌بینی است. تأمین آب آشامیدنی بلافاصله پس از وقوع زلزله برای آسیب‌دیدگان زلزله بسیار مهم و ضروری است. استفاده از مخازن آب اضطراری جانمایی‌شده در اماکن عمومی شهری، از راهکارهای استفاده شده در کشورهای پیشرفته جهان، همچون ژاپن و آمریکا برای تأمین آب شرب بعد از وقوع زلزله‌های سهمگین است. در این کشورها با توجه به زلزله‌خیزی بالا و تجربیات کسب‌شده در طول رخدادهای لرزه‌ای، اقدامات خوبی برای گذر از فاجعه احتمالی ناشی از عدم دسترسی به آب شرب، بعد از وقوع زلزله صورت گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به نصب تعداد زیادی مخازن آب اضطراری مدفون در اماکن مهم شهری (مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن نظامی و ...)، ماشین‌های مجهز‌شده به مخازن آب (مخازن متحرک)، ذخیره آب بسته‌بندی‌شده در انبارهای مدیریت بحران، الزام به احداث مخازن اضطراری کوچک برای هر ساختمان و ... اشاره کرد. استفاده از مخازن اضطراری مدفون جانمایی‌شده در اماکن مهم شهری از متداول‌ترین روش‌های تأمین آب آشامیدنی بعد از زلزله‌های مخرب است.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺎزن اﺿــﻄﺮاری، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ  ﺗﺤﺖ ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ  زﻟﺰﻟﻪ‌ﻫﺎي  ﻃﺮح، ﮐﺎراﯾﯽ  ﻻزم را دارا ﺑﻮده و آﺳـﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن  آبِ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼــﻮل ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯿﻦ  JFE  ژاپن است. پس از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺰرگ ﺷـﺮق ژاﭘﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺛﺮ  برای بازماندگان سرویس‌دهی کرده است.
در  اﯾﻦ  ﻃﺮح  ﭘﺎرک‌ها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاي  اﺳـﮑﺎن اﺿـﻄﺮاري  ﻧﯿﺰ  ﻣﺤﺴـﻮب ﮔﺮدد،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺤﻠﯽ  ﺑﺮاي  اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن  آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ  اﺿـﻄﺮاري  مدنظر ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ. از ﭘﺎراﻣﺘﺮهاي  ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن اﺿـﻄﺮار ﺑﺤﺚ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴـﻞﻫﺎي  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  ﻣﻮﺟﻮد  اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻃﺮح ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎزن ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن دور از ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺴﻞ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻧﺪ.