شبكه آبياري و زهكشي دشت باهوكلات-چابهار

شبكه آبياري و زهكشي دشت باهوكلات-چابهار

نام پروژه: شبكه آبياري و زهكشي دشت باهوكلات-چابهار

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 80 كيلومتري شمال شهر چابهار

کارفرما: شركت توسعه و عمران اراضي كشاورزي (بانك زمين) و شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات :  طراحي و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح : توزيع آب كشاورزي
منبع تأمين آب: سد پيشين MCM 84
مساحت ناخالص شبكه: ha 6000
نوع شبكه آبياري: سطحي، تحت فشار
حداكثر ظرفيت لوله يا كانال اصلي: c.m.s 4/8
گياهان الگوي كشت: باغات ليموترش و موز-و ابنیه گوجه فرنگي-گندم- پياز- طالبي
طول كل كانال: درجه 1 = Km 27 ،   درجه 2= Km 26 ، درجه 3=  Km 84
طول كل زهكشها: درجه1=  Km 5/19 ، درجه 2= Km 23 ، درجه3= Km 84